Taoizm (Daoizm) Nedir? Özellikleri, Felsefesi ve Sembolü

Taoizm (Daoizm) Nedir? Özellikleri, Felsefesi ve Sembolü

İlk olarak 6. yüzyılda ortaya çıkan taoizm, diğer adı ile daoizm olarak bilinir. Taoizm nedir? Özellikleri neler? Felsefesi nasıl açıklanabilir? Taoizm’de Yin Yang’ın yeri nedir? gibi taoizm hakkında aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Dış dünyada bulunan nesnelerin gerçekte var olmadığını iddia eden Taoizm oldukça eski bir düşünüştür. M.Ö 6.yy’a dayanan inanışı, Taoculuk olarak da izah etmek mümkündür.

Her şeyin başlangıç noktası Tao’dur. Bir şekilde Tao’da başlar ve sonunda yine Tao’ya döner. O halde inanışın temelde dünyanın varlık sebebi olarak Tao’yu kabul ettiğini söylemek yanlış olmaz. Üstelik evrende kendiliğinden var olan Tao hiçbir şekilde tasvir edilemez, nesnelerle izahı mümkün değildir. Bir nevi sonsuz bir akıl olarak tanımlamak mümkündür.

Sonsuzluk kavramı, insanı başladığı noktaya geri götürmektedir. Dolayısıyla Taoizm için yokluk demek doğrudur. İnsanı hiçe taşıdığı için Nihilizm ve Taoizm ortak düşünüşler barındırmaktadır. Evren, bir hiçten meydana gelmiştir.

Taoizm Nedir?

Temelde Çin felsefesi olarak tanımlanan Taoizm, kimileri için bir din kimileri içinse bir düşünce biçimidir. Hayatı anlama yolunda her insan belli bir düşünüş şekline sahiptir. Taoizm de bu yollardan bir tanesi olarak kabul görmektedir. Çin’in en eski dinlerinden biri olan Taoizm, Tao kavramını merkeze alarak doğmuştur. Kendine özgü ayinleri, dini görevlileri ve sorumlulukları olan düşünce sisteminin asırlardır devam ettiğini söylemek mümkündür.

Birçok açıdan insanı aşırılıktan uzak tutmak isteyen Taoizm, düzenli ve sağlıklı yaşanması için kurallardan oluşmaktadır. Bu kurallardan en gerekli olanı ise yemektir. Çok yiyen kişi hastalıklı ve ölüme en yakın olan kişi olarak nitelendirilmektedir. Ölümü ertelemenin altın kuralı hayatınız boyunca hiçbir konuda aşırıya kaçmamaktır.

Taoizm’in Tarihçesi

Asırlardır sayısız insanın hayatını adapte ettiği dinlerden biri olan Taoizm, tam olarak doğuş tarihi bilinmeyen dinlerden biridir. Yapılan araştırmalara göre gidilebilen en eski tarih M.Ö. 6 yy olarak bilinmektedir. Kurucusu Lao Zi olan dinin yazılı ilk eseri ise Tao Te Ching’tir. İnancın tüm kuralları ve sınırlandırmaları bu eserde ortaya konulmuştur. Çin felsefesinde hayatı hakkında pek bir şey yazılmamış olan Lao Zi, doğduğu gün beyaz saçla dünyaya gelmiştir. Sonrasında kendine ihtiyar çocuk, bilge çocuk isimleri verilmiştir. Karakteri ve bildikleriyle tam bir bilge olan Lao Zi, ortaya koyduğu eseri ile pek çok insanı etkilemiştir.

Taoizm Özellikleri

Taoizm, temel olarak basit ve sıradan bir hayat yaşamayı emretmektedir. Hiçbir şeyin fazlasına yaklaşmamayı her zaman azla tatmin olmayı hedeflemektedir. Dine mensup olanların yemekten alışverişe, insan diyaloglarından sevgiye her noktada sınırlarını bilmeleri gerektiğini vurgulamıştır.

Kibirden uzak kalma özelliğine sahip olan Taoizm, kendini beğenen ve başkalarını hor gören insanları tasvip etmemiştir. Kişi, hayatının her noktasında mütevazı olmalı, inancına uygun yaşamalıdır. Tüm herkese eşit davranmalı kimseyi incitmemeye özen göstermelidir. Bu şartları yerine getirenler erdemli kimseler olabilirler. Getirmeyenler ise sadece kötülüğe sürüklenirler. Bununla beraber evrende canlı olan her şeye karşı merhametli olmayı öğütleyen Taoizm, dünyanın ancak bu şekilde huzur dolacağını belirtmektedir.

Taoizm Felsefesi

Taoizm’e göre insanı huzura kavuşturacak iki şey vardır. Bunlardan biri sarhoşluk bir diğeri de rakstır. İbadetlerini ve sorumluluklarını yerine getiren herkes bu ikisinin mutluluğu ile vecde ulaşabilmektedir.

Temel felsefesi karşılıksız iyilik olan Taoizm’in evrende iyiliği emreden nadir dinlerden biri olduğuna inanılmaktadır. İnsan, karşısındakinden herhangi bir karşılık beklemeden yalnızca iyilik yapmalıdır. Karşılığını aldığında zaten mutlu olacak, ömrü uzayacaktır. Alamadığında ise kendini iyi hissedecektir.

Bir düzen ve birlik felsefesine dayanan Taoizm’de her şey, karşıtlığı ile bir bütün oluşturmaktadır. Öyle ki kötü olanlar kadar iyi olanların da Taoizm’de yeri vardır. Bu noktada Taoizm’in Yin Yang ile doğrudan bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür.

Taoizm ve Yin Yang

Taoizm’in başlıca temeli mistik ve üstün olan varlıktır. Bu noktada evreni var eden, mevcut olan Yang ve olmayan Yin’dir. Bu iki zıt kavramın birleşmesi, dünyayı var etmiştir. İnanışa göre Tao tarafından dünyaya gönderilen Yin ve Yang, evrenin iki ayrı noktasında yer almaktadır. Göklerin hâkimi olan Yang, iyiliği ve samimiyeti ifade ederken; Yin kötülüğü ve soğukluğu temsil etmektedir. Aynı zamanda tüm zıt kavramların bütünlüğünden meydana gelen kutsal bir birliktelik söz konusudur. Şöyle ki yeryüzünde bulunan ve pasifliği, kötülüğü temsil eden Yin, her zaman Yang’dan bir parça taşımaktadır. İyi, temiz ve aktif olan Yang ise Yin’den izler taşımaktadır.

Taozim derinlerinde Yang ile var olmaktadır. İyiliğe iyilikle karşılık vermek, kötülüğe yine iyilikle dönmek Taoizmin temel prensibidir. Bu doğrultuda Yang ne olursa olsun Yin ile beraberdir. Yin ve yang hakkında detaylı bilgi almak için buyurun.

Taoizm’in Tanrısı Tao

Taoizm, bir üstün varlığın varlığından bahseder ancak bu varlığı tasvir etmek veya tanımlamak yasaktır. Bilinmeyen ve hakkında herhangi bir detaya sahip olunmayan varlığın adı Tao’dur. Sözle ifade edilmeyen bir kavram olan Tao, sembolik olarak anlatılmıştır. Tao, isimsiz, şekilsiz, anlatılamaz ve 5 duyu organından herhangi biriyle kavranamaz bir varlıktır. Bu açıdan bakıldığında Tao’nun beşeri insan zihni ile anlaşılması mümkün değildir.

Yin Yang’ın varlığına sebep olan Lao Tzu, kimi bilgilerde Taoculuğun kurucusu olarak anlatılmıştır. Bazıları ise Tao’nun aslında Lao Tzu olduğunu ifade etmiştir. İyiyi ve kötüyü var eden, dünyaya egemen kılan ve yer ile gök kadar uzak tuttuğu halde bütünleştiren varlık Tao’dur.

Taoizm ve Tanrıları

Taoizm dini panteist ve plüralist bir dindir. Tanrılar, ruhlar ve ölümsüzlük Taoizm dininin temelini temsil etmektedir. Tüm tanrılar sahip oldukları güçlere ve ölümsüzlüklerine göre derecelere sahiptirler. En yüksek seviyede, güçlü ve sonsuz olan tanrılara T’ien-tsun ismi verilir. Kelimenin Türkçe karşılığı göksel efendilerdir. Daha sonra imparator olan Ti, sırayı alır.  Ti’nin hemen arkasından Hou isimli imparatoriçe bulunmaktadır. Daha sonra yücelik ve sonsuzluk sırasında Wang isimli kral tanrı yer almaktadır. Son olarak ölümsüz olan Hsien ve Shen gelmektedir. Temel inanışa göre Tao bir tanedir. Dünyaya pek çok tanrı göndermiş ve bütünlük sağlama görevleri vermiştir.

Taoizm ve İbadet Yerleri

Taoizm ibadethaneleri çok amaçlı ibadet salonları olarak kullanılmaktadır. Avluları ve odaları oldukça geniş olan bu salonlar, kung adını almaktadır. Çin mitolojsinde kung ismi ile yer alan Taoizm ibadethaneleri, bir çeşit manastır veya saray olarak tasvir edilebilir. Kunglar dışında Kuan, Miao isimleri de ibadethaneler için kullanılmaktadır. Eski ve köklü olan manastırlar ya da mabetler 1911 yılında yapılan devrimden sonra ortadan kaldırılmıştır.

Taoizm’de Ölüm Sonrası

Taoizm kişinin dünya hayatında yaşayacaklarıyla ilgilenen bir dindir. Bu nedenle öte dünya kavramı Taoizm’de yer edinmemiştir. Kişi, bu dünyada yaşarken kendine ve çevresine her zaman iyi olmalı, yaşamanın hakkını vermelidir. Öldükten sonra bedenen ve ruhen yok olacaktır. Sonra başka bir dünyada yeniden varlık bulacaktır. Bu nedenle hala hayattayken dünyaya gönderilmiş olmanın mükafatını vermelidir.

Taoizm’e göre dünya var olan en kutsal yerdir. Yüce tanrı Tao, dünyaları doğuran ve bu dünyalara kusursuz düzen veren bir varlıktır. Kurduğu dünyalarda doğum ve ölüm bir bütündür. Yin Yang, Taoizm’in merkezidir.

Taoizm’in Sembolü

Taoizm, Yin Yang sembolü üzerine kurulan bir dindir. Siyah ve beyazın bütünlüğünden oluşan sembolde siyah kısım üzerinde beyaz bir nokta, beyaz kısım üzerinde siyah bir nokta bulunmaktadır. Zıt kavramların var oluşu temeline dayalı olan sembol, her kötülüğün içinde iyilik her iyiliğin içinde kötülük olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Aynı zamanda gece ile gündüz gibi, ölüm ile doğum gibi soğuk ile sıcak gibi birbirinden çok uzak görünen her şey aslında çok yakındır.

YAZAR HAKKINDA

Eser Tekin Eser Tekin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okudum ve fen bilgisi öğretmeni olarak mezun oldum. Ancak belli bir yerde kalmanın bana göre olmadığını anlamam ile beraber öğretmenlik yapmamaya karar verdim. Hayatımı gezip, görerek geçiriyorum. Çoğu zaman gezilerim kamp yaparak, otostop çekerek oluyor. Dinler, kültür ve sanat ilgi alanlarım arasında. Bilgizma.com sitesinde, tecrübelerimi okuyucularla paylaşmayı çok seviyorum.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

3 yorum

  1. Yin yang sembolü dini olarak kullanılır mı? Bileğime dövmesini yaptırmak istiyorum ama dini bir anlamı varsa varzgeçeceğm.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YORUM